Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Platné a účinné odo dňa 20.10.2023

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava 35, IČO: 31348521, DIČ: 2020317574, Ič DPH: SK2020317574 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4893/B, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim na diaľku, uzatvorenej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.european.sk (ďalej len „kúpna zmluva“).
 2. Kupujúci na účely týchto VOP znamená subjekt, ktorý prostredníctvom objednávky vstupuje do záväzkového vzťahu s predávajúcim v záujme nakúpiť tovar ponúkaný predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu www.european.sk, a to tak fyzická osoba – spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ako aj právnická osoba, či iná organizácia (ďalej len „kupujúci“). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že tieto VOP a ich ustanovenia, sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.european.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, a na základe ktorej predávajúci dodá tovar kupujúcemu, ktorý je prezentovaný na internetovej stránke elektronického obchodu www.european.sk a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.
 4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

Kontaktné údaje predávajúceho:

European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava 35, IČO: 31348521,   DIČ: 2020317574, Ič DPH: SK2020317574, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4893/B, Email: obchod@european.sk, telefón: 02/4445 0425, +421 903 242 777, +421 903 70 30 10, http://www.european.sk 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Bajkalská 21/A, P.O.BOX č.27, 827 99 Bratislava,  telefón: 02/5827 2172,  02/5827 2104, Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58 27 21 32 – všeobecné podmienky reklamácie, tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, geoblocking, Email: ba@soi.sk, http://www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Predmetom predaja prostredníctvom elektronického obchodu www.european.sk je ponúkaný a dostupný tovar, ktorého bližšia špecifikácia a popis hlavných vlastností je k dispozícií na internetovej stránke elektronického obchodu www.european.sk po otvorení, resp. rozkliknutí každého jednotlivého tovaru (ďalej len ako „tovar“). Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť tovaru je v každom jednotlivom prípade viazaná na aktuálne skladové zásoby predávajúceho.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Nákup tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom objednávky kupujúceho. Odoslanie objednávky kupujúceho je podmienené potvrdením kupujúceho o oboznámení sa s VOP a spracovaním osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho. Potvrdením a odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára), t.j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ na internetovej stránke elektronického obchodu www.european.sk, dáva kupujúci predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru uvedeného v objednávke a vybraného kupujúcim z ponúkaných produktov (tovaru). Odoslaním objednávky je proces objednávania tovaru ukončený.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu za tovar v zmysle objednávky, dodanie tovaru a iné vopred určené náklady predávajúcemu.
 3. Po riadnom a úplnom odoslaní objednávky bude kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu objednávky (alebo registrácie) doručený automatický e-mail o zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho a potvrdení objednávky.
 4. Objednávka sa stáva záväznou a kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu. Akákoľvek zmena objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je návrhom na úpravu kúpnej zmluvy a je možná výhradne po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho.
 5. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

Povinnosť kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár na stránke predávajúceho; kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá kupujúcemu ani tretím osobám za škodu, ktorá vznikne z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a zavádzajúcich údajov a informácií kupujúcim v rámci vypĺňania údajov v objednávke, vrátane zadania chybnej, nesprávnej, alebo neaktuálnej e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla kupujúceho
 • pri doručení tovaru skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek poškodení vzniknutých pri preprave predávajúceho bezodkladne kontaktovať a informovať ho o zistených nedostatkoch ďalej uvedených (viď článok III týchto VOP - poškodenie zásielky pri doručení)
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok podľa týchto VOP a zaplatiť cenu za doručenie tovaru, pričom cena tovaru, vrátane akýchkoľvek iných nákladov (nákladov na dodanie, dopravu, a pod.) bude vždy oznámená kupujúcemu pred odoslaním objednávky a pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

V prípade, ak si kupujúci – spotrebiteľ zvolí platbu za tovar prevodom na účet a neuhradí sumu uvedenú v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V prípade, ak si kupujúci – podnikateľský subjekt zvolí platbu za tovar prevodom na účet a neuhradí sumu uvedenú v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, alebo ak kupujúci neprevezme pripravenú objednávku na predajni alebo dohodnutom odbernom mieste do 10 dní od pripravenia na prevzatie, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V prípade, ak si kupujúci – podnikateľský subjekt tovar neprevezme (na základe riadne uzatvorenej kúpnej zmluvy), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

III. Poškodenie zásielky pri doručení

Pri doručení tovaru je kupujúci povinný skontrolovať vonkajší obal, v ktorom je tovar prepravovaný a kupujúcemu doručovaný. Ak vonkajší obal nejaví známky poškodenia prepravou, je kupujúci povinný tovar prevziať, ak sa zmluvné strany nedohodnú osobitne inak. Ak vonkajší obal javí známky poškodenia (obal je preliačený, roztrhaný a pod.) kupujúci nie je povinný tovar prevziať. V prípade že je tovar alebo jeho obal poškodený, je kupujúci povinný s kuriérom spísať reklamačný protokol o poškodení zásielky s tovarom a bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Poškodený tovar sa vráti predávajúcemu ako škodová udalosť, ak nie je zmluvnými stranami osobitne dojednané inak. 

IV. Chybné zaslanie tovaru

Ak v prípade doručenia zásielky kupujúci zistí, že tovar ktorý objednal bol chybne dodaný (t.j. bol dodaný iný tovar, aký bol predmetom kúpnej zmluvy), je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho o uvedenej skutočnosti spolu s uvedením čísla objednávky a položky chybne dodaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho obratom kontaktovať a po dohode pre chybne zaslaný tovar zabezpečiť výmenu a doručenie správneho tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na náklady predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený zaslať tovar v zmysle tohto článku VOP na dobierku, nakoľko predávajúci nie je oprávnený takúto zásielku prevziať.

V. Dodacie podmienky

 1. Na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje doručiť a odovzdať kupujúcemu zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, druhu, v zmysle objednávky a tak, ako určuje kúpna zmluva a tieto VOP.
 2. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tak, že predávajúci umožní kupujúcemu disponovať s tovarom v zmysle objednávky.
 3. Dodávky predmetu plnenia (podľa objednaného tovaru a kúpnej zmluvy) sú podľa dostupnosti produktov, prevádzkových možností a skladových zásob predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, resp. uzatvorenia kúpnej zmluvy, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po predchádzajúcej dohode s kupujúcim. 
 4. Miesto odberu a dodania je stanovené na základe požiadaviek uvedených v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Dopravu na adresu dodania zabezpečuje predávajúci.   
 5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. 
 6. Dopravu a doručenie objednaného tovaru zabezpečuje zmluvná kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o. Za doručený tovar je kupujúci povinný uskutočniť platbu kuriérovi priamo na mieste pri doručení tovaru spôsobom aký kupujúci zadal pri objednávke, ak v kúpnej zmluve nie je uvedené inak. Kupujúci je oprávnený uskutočniť úhradu kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou. V prípade, že pri objednávke kupujúci udá spôsob platby predfaktúrou, do 24 hodín mu bude na e-mailovú adresu zaslaná predfaktúra na objednaný tovar. Po jej úhrade bude tovar zaslaný kupujúcemu.

Náklady na dopravu tovaru predávajúci rozlišuje podľa zvoleného spôsobu a hmotnosti zakúpeného tovaru a to nasledovne:  

                                                                                                          hmotnosť balíka do 5 kg         4,00 Eur                                                                                                          

hmotnosť balíka do 10 kg   6,50 Eur

hmotnosť balíka do 20 kg   8,50 Eur

hmotnosť balíka do 30 kg 12,50 Eur 

hmotnosť balíka do 40 kg 16,00 Eur
+ príplatok za tovar na dobierku 1,00 Eur              

+ príplatok za platbu kartou kuriérovi 1,50 Eur      

Ceny dopravy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, mýtneho a palivového príplatku.                                                                               

 1. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru a za škodu, ktorá bola kupujúcemu alebo tretej osobe spôsobená dôsledkom toho, (i) že kupujúci pri objednávke svoju objednávku náležite neskontroloval, (ii) nezadal všetky požadované údaje a/alebo (iii) vyplnil objednávkový formulár chybne, (iv) alebo v dôsledku odôvodnenej nemožnosti prepravnej spoločnosti / kuriéra tovar doručiť, a to najmä v prípadoch, ak sa adresa doručenia uvedená v objednávke nachádza na miestach s neupraveným povrchom vozovky, alebo v prípade opakovaného (najmenej 2-krát) neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho, alebo opakovaného (najmenej 2-krát) nezastihnutia kupujúceho na doručovacej adrese.
 2. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej / splnomocnenej osoby. Pokiaľ mal kupujúci prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na kupujúceho prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.

VI. Kúpna cena

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu za tovar a jeho dodanie dojednanú kúpnu cenu. Kúpna cena tovaru, vrátane akýchkoľvek iných nákladov (napr. nákladov na dodanie, dopravu) bude vždy oznámená kupujúcemu pred odoslaním objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar alebo službu dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru prostredníctvom kuriéra, platbou prostredníctvom platobného terminálu kuriéra, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, resp. kúpnej zmluve.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar alebo službu v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar alebo službu  dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR a podmienkami týchto VOP.
 4. Náklady spojené s montážou techniky a uvedenie do jej prevádzky nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu bez relevantnej zmluvy poskytnúť.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že ako doklad o zaplatení, resp. podklad pre zaplatenie tovaru slúži faktúra doručená kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronická faktúra vystavená predávajúcim a doručená na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho – spotrebiteľa 
 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po doručení a prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať odborným spôsobom ako je obvyklé na kamennej predajni, a to v rozsahu potrebnom na zistenie stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.
 3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. na základe kúpnej zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.european.sk, a to na adresu sídla predávajúceho: European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava 35, alebo elektronicky, e-mailom na adresu: obchod@european.sk. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1. tohto článku VOP, alebo prostredníctvom on-line formulára uvedeného v sekcií ”Výmena a vrátenie tovaru”.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.european.sk, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, číslo účtu kupujúceho.
 4. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto VOP sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, návodu na obsluhu a záručného listu nepoškodený, podľa možností v originálnom obale a nepoužívaný. Ustanovenie bodu 2 tohto článku VOP tým nie je dotknuté.
 7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto VOP pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 8. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 9. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 10. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 11. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 12. Úhrada kúpnej ceny za tovar pri odstúpení od kúpnej zmluvy platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je táto úhrada súčtom cien za viac tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná úhrada. Táto úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.
 13. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
 1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v skutočnej výške;
 2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu účtované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú: 
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa
 2. tovaru vyrobeného na mieru
 3. tovaru určeného osobitne a špeciálne pre jedného spotrebiteľa
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho – podnikateľa

 

 1. Kupujúci – podnikateľský subjekt týmto výslovne berie na vedomie, že ustanovenia čl. VII písm. A týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Možnosť vrátenia výrobku a odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní sa vzťahuje iba na kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi. V prípade predaja osobe, ktorá je podnikateľom a uzatvára kúpne zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tento nárok zo zákona nevzniká a nemá možnosť vrátiť výrobok v lehote 14 dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho – podnikateľa sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tieto VOP neurčujú inak.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim – podnikateľským subjektom do 14 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho v čo najkratšej dobe. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim – podnikateľským subjektom aj v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v kúpnej cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná kúpna cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku, resp. tovaru.
 2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný postupovať zákonným spôsobom, odstúpenie od kúpnej zmluvy bezodkladne doručiť kupujúcemu, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Pred odstúpením od kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy.
 3. V prípade, ak predávajúci odstúpil od kúpnej zmluvy, a ak kupujúci uhradil kúpnu cenu, zaväzuje sa predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, prípadne cenu v hodnote nedodaného tovaru, vrátiť.

VIII. Reklamačný poriadok 

 

 1. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady reklamácie, pokiaľ nie sú dojednané osobitné podmienky, alebo ak osobitný právny predpis neurčuje inak.
 2. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcim, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú kupujúcemu sa riadi v prípade kupujúceho – spotrebiteľa týmto reklamačným poriadkom, ako aj príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcim, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú kupujúcemu sa riadi v prípade kupujúceho – podnikateľského subjektu najmä príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Tento reklamačný poriadok platí predovšetkým vo vzťahu ku kupujúcim, ktorí sú fyzickými osobami – spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, sa na reklamačné konanie vzťahuje tento reklamačný poriadok primerane, a to s prihliadnutím na odlišné ustanovenia tohto reklamačného poriadku, ktoré sa vzťahujú výlučne na kupujúcich – podnikateľov.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov: (i) elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu: obchod@european.sk, alebo písomne na adresu: European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava 35.
 5. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po tom, čo mal kupujúci možnosť tovar prezrieť a/alebo vada vznikla, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ak platné právne predpisy neustanovujú inak.
 6. V reklamácii kupujúci uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie reklamácie), ako aj svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy. Vo svojom vlastnom záujme je kupujúci povinný priložiť k reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené (fotografie vád tovaru a pod.).
 7. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 8. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 9. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru so záručným listom a dokladom o zaplatení a nadobudnutí tovaru.
 10. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady (ak je to na účely posúdenia reklamácie vhodné a potrebné). Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- doručenie reklamovaného tovaru do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak

 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle spoločnosti.
 2. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 3. V prípade uplatnenia reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie (čiže nie osobne), predávajúci doručí kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o uplatnení reklamácie; ak nie je možné takéto potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo požadovať (i) aby bola takáto vada tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo (ii) výmenu tovaru za iný adekvátny tovar, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo (i) na výmenu tovaru za iný adekvátny tovar, alebo má právo (ii) od kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
 6. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje, pričom svoje rozhodnutie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu spolu s uplatnením reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie, aby mohol predávajúci určiť spôsob vybavenia reklamácie. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona a vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený a za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená.
 8. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 1. nepredložením dokladu o zaplatení, záručného listu
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 3. uplynutím záručnej doby tovaru
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar, používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii a návode na obsluhu
 6. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, chemickou látkou, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neodborným zásahom do tovaru neoprávnenou osobou
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením reklamácie, toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do 1 mesiaca odo dňa ukončenia reklamačného konania, inak právo zanikne. Kupujúcemu – podnikateľovi takéto právo neprináleží v žiadnom prípade. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho – podnikateľa, náklady na uplatnenie reklamácie (napr. náklady na poštovné) nesie kupujúci – podnikateľ v každom prípade samostatne. 
 3. Záručná doba je 24 mesiacov ak nie je stanovené inak. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru.
 4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 5. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový dodaný tovar.
 6. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 7. Na spôsob a postup vybavovania sťažností a podnetov kupujúceho sa uplatnia podmienky tohto reklamačného poriadku primerane.

IX. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS”) podľa príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ARS“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto kúpnou zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 Zákona  o ARS, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je: 

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika

email: ars@soi.sk , adr@soi.sk

 

pričom bližšie informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Kupujúci môže v prípade kúpnej zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami Zákona o ARS.

Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. 

X. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov kupujúcich, používateľov webového portálu www.european.sk, a záujemcov o tovar ako dotknutých osôb je predávajúci a spracováva ich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 1. z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia ZOOÚ. Predávajúci v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nevymenoval zodpovednú osobu. Dotknutá osoba sa môže vo veciach spracúvania osobných údajov obrátiť písomne na:

e-mail: obchod@european.sk

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu na účely uzavretia kúpnej zmluvy svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, doručovaciu adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľským subjektom je povinný oznámiť predávajúcemu na účely uzavretia kúpnej zmluvy svoje obchodné meno, adresu sídla/miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Predávajúci prehlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje o kupujúcom uvedené v bode 3. a 4. tohto článku VOP sú nutné pre správnu identifikáciu kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy, trvanie zmluvného vzťahu a budú použité k zaúčtovaniu platby za zrealizovanú objednávku a na správnu expedíciu a doručenie tovaru a celkové vybavenie objednávky. V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. V tomto prípade predávajúci uchováva osobné údaje po dobu trvania existencie zákazníckeho konta kupujúceho na webovej stránke predávajúceho, resp. po dobu 2 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, resp. trvania kúpnej zmluvy, ak platný právny poriadok neurčuje inak.
 4. Predávajúci ďalej získava a spracúva osobné údaje kupujúcich nevyhnutné na účely plnenia kúpnej zmluvy, a to okrem iného aj na účely fakturácie (vystavenie daňového dokladu), zasielania faktúr a vedenia účtovníctva. Predávajúci bude v tomto prípade spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: osobné údaje kupujúcich v rozsahu danom zákonmi, a to predovšetkým v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a iných súvisiacich právnych predpisov. Pre účely fakturácie: fyzická osoba: meno a priezvisko, fakturačná adresa, podnikateľ (ak sa na neho ochrana osobných údajov uplatňuje): obchodné meno, miesto podnikania, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH. V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: (i) čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; a/alebo (ii) čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. c) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; predovšetkým podľa zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a iných súvisiacich právnych predpisov. Doba uchovávania účtovných dokladov je vykonávaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Predávajúci ďalej získava a spracúva osobné údaje kupujúcich nevyhnutné na vedenie reklamačného konania uplatneného kupujúcim, ako aj konania o sťažnostiach, či podnetoch, či evidenciu týchto konaní. Predávajúci bude v tomto prípade spracovávať osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 3 a 4 tohto článku VOP. V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. c) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; predovšetkým zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane spotrebiteľa a iné súvisiace právne predpisy. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 2 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, alebo trvania kúpnej zmluvy, resp. vybavenia reklamácie ak platný právny poriadok neurčuje inak.
 5. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v elektronickej forme, v chránenej databáze na serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
 6. Po uplynutí príslušného obdobia na uchovávanie údajov budú osobné údaje vymazané zo systémov predávajúceho.
 7. Pred nakupovaním v  elektronickom obchode predávajúceho je možnosť zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

- meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
- e-mailová adresa (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na potrebnú komunikáciu s kupujúcim)
- voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
- telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim, pre dodanie tovaru kuriérom)
- ak kupujúci vykonáva objednávku ako firma, PO / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú spracúvané prevádzkovateľom a sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ku ktorej má prístup iba konateľ a spoločník spoločnosti predávajúceho, aby ich kupujúci nemuseli nanovo zapisovať pri opakovanom nákupe. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém predávajúceho. Kupujúci môže svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek skontrolovať, alebo zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo vstupom do sekcie prihlásenie. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu a zákaznícke konto u predávajúceho. Zákaznícke konto bude deaktivované a všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané, ak nie sú ďalej potrebné pre plnenie zákonných, alebo zmluvných povinností. V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, je povinný o uvedenom informovať predávajúceho, a to e-mailom na e-mailovú adresu obchod@european.sk. 

Počas návštevy kupujúceho sú na serveri predávajúceho uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prihlásili, odkiaľ ste na stránku prišli), tzv. Cookies. Predávajúci používa predovšetkým vlastné súbory Cookies. Vlastné súbory Cookies (tzv. first-party cookies) sú súbory Cookies pochádzajúce priamo z webovej stránky predávajúceho. Predávajúci nepoužíva súbory Cookies tretích strán. Používanie súborov Cookies si môžete vo svojom webovom prehliadači vymazať, resp. obmedziť ich používanie voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači.

 1. K osobným údajom kupujúcich môžu mať ako príjemcovia osobných údajov prístup osoby poverené spracúvaním osobných údajov zo strany predávajúceho, ktoré majú oprávnenie zbierať a spracovávať osobné údaje dotknutých osôb výlučne za účelom a do rozsahu určeného týmito VOP a zákonnými požiadavkami. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi dotknutých osôb, boli riadne poučené v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a zabezpečením ich maximálnej ochrany a bezpečnosti, sú oprávnené nakladať s osobnými údajmi len na základe výslovných pokynov predávajúceho, a boli súčasne poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu s predávajúcim. Osobné údaje kupujúcich predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (meno, dodacia adresa, telefónny kontakt), prípadne poskytovateľ platobných služieb (platobnej brány).
 2. Databázu osobných údajov predávajúci dôkladne chráni pred ich zneužitím, zničením a poškodením.
 3. S prihliadnutím na čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a ust. § 19 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, predávajúci prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii neuskutočňuje.
 4. Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 5. Dotknuté osoby sú povinné poskytnúť predávajúcemu pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov, sú dotknuté osoby povinné zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 6. V súlade s platnými právnymi predpismi má dotknutá osoba právo na prístup k informáciám, t.j. má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak predávajúci takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (i) účele spracúvania, (ii) kategórii spracúvaných osobných údajoch, (iii) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, (iv) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (v) práve podať návrh na začatie konania – sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, (vi) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, (vii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne predávajúci dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Dotknutá osoba má ďalej právo na opravu údajov, ktoré o nej predávajúci spracúva. V určitých prípadoch má právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ďalej potom má právo na prístup k osobným údajom alebo na ich prenos (napr. prenos k inému poskytovateľovi služieb). V niektorých prípadoch má právo namietať a tiež právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov. Rovnako má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. Pre uplatnenie svojho práva a/alebo ak si dotknutá osoba praje získať príslušné informácie, môže tak urobiť priamo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho: European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava 35.

XI. DORUČOVANIE

 1. Vo veciach komunikácie s kupujúcimi a záležitostiach týkajúcich sa týchto VOP, alebo kúpnej zmluvy, využíva predávajúci predovšetkým elektronickú komunikáciu (e-mail), ako aj internetovú stránku elektronického obchodu www.european.sk. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností kupujúcemu oznámením prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.european.sk, považujú sa takéto oznámenia za oznámené kupujúcim ich zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu www.european.sk podľa podmienok týchto VOP.
 2. Pre účely kontaktovania predávajúceho v zmysle týchto VOP a kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený kontaktovať predávajúceho nasledovným spôsobom: 

Adresa na doručovanie:

European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava 35

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava 35

Telefónne číslo: 02/4445 0425, +421 903 242 777, +421 903 70 30 10

E-mail: obchod@european.sk 

 

 1. Písomnosti sa doručujú poštou, kuriérskou službou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mailom) na dohodnutú adresu, na adresu sídla, miesta podnikania, alebo bydliska druhej Zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia. Za deň doručenia v prípade doručovania kuriérskou službou sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná poštou zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo kupujúcim predávajúcemu sa považuje za doručenú adresátovi dňom jej prevzatia, alebo vrátením nedoručenej písomnosti. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené v deň ich odoslania, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.

 

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP za predpokladu, že tým nie je dotknutý bod 6. tohto článku VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, a/alebo zaslaním zmeny VOP na e-mailovú adresu kupujúceho.
 2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP a/alebo kúpnej zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP a/alebo kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel týchto VOP a/alebo kúpnej zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia týchto VOP a/alebo kúpnej zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia Obchodného zákonníka, a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. Zmluvné strany sa dohodli, že tento bod tohto článku VOP sa použije výlučne na zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho – podnikateľa.
 3. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe kúpnej zmluvy, alebo súvisiace s týmito VOP a/alebo s kúpnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, neupravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, Zákona o ochrane spotrebiteľa a iné platné práve predpisy Slovenskej republiky. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľský subjekt, neupravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a iné platné práve predpisy Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je podnikateľským subjektom zároveň berie na vedomie, že pre záväzkové vzťahy medzi ním a predávajúcim platia pravidlá týchto VOP primerane, okrem iného aj s poukazom na príslušné ustanovenia vzťahujúce sa na kupujúcich – podnikateľské subjekty.
 5. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe kúpnej zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik kúpnej zmluvy a/alebo VOP sa kupujúci a predávajúci pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti podľa zákona č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
 6. Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim založeného kúpnou zmluvou, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú. VOP možno v takomto prípade meniť len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán, ak nie je platnými právnymi predpismi určené inak. Platne uzavretá kúpna zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia, ak nie je platnými právnymi predpismi určené inak.
 7. Tieto VOP sú dostupné na internetovej stránke elektronického obchodu www.european.sk. Je povinnosťou každého kupujúceho, aby sa pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim podrobne oboznámil s týmito VOP, ako aj s inými dokumentmi dostupnými kupujúcemu prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.european.sk.

V Bratislave, dňa 20.10.2023

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz